Biuro Wycena Bolesław Głębowicz

Rzeczoznawca Majątkowy Katowice, woj. śląskie
Biuro Wycena Bolesław Głębowicz

Biuro Wycena Bolesław Głębowicz

ul. Adama 8b, 40-467 Katowice, woj. śląskie
 507167854      Strona WWW    

O Biuro Wycena Bolesław Głębowicz

Biuro „Wycena” oferuje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (mieszkalnych, komercyjnych, rolnych), oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Przedmiotem wyceny jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego; użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, hipoteki, dzierżawa, najem, użyczenie, renty i dożywocia, i inne).

Biuro „Wycena” oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz wydzielonych części przedsiębiorstw, wyceny dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości / w tym między innymi wartość godziwą/:

-określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
-aktualizacji wyceny środków trwałych wynikającej z ich trwałej utraty wartości, gdy nie można ustalić ich ceny sprzedaży netto,
-określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, w tym wycenę niedokończonych prac budowlanych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót,
-określania kosztu wytworzenia części składowych nieruchomości jako środka trwałego w przypadku, gdy nie można go ustalić w oparciu o koszt historyczny lub cenę sprzedaży netto,
-okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących lokatę --zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze,
-określenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki, przejętej przy połączeniu spółek metodą nabycia,
-określenia wartości aktywów biologicznych związanych z gruntem.

Dokonujemy wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.

Biuro „Wycena” oferuje również wykonanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowania dotyczące efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów oraz weryfikacji techniczno-ekonomicznej biznes planów, analiz stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacji dla potrzeb oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, analizy rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. opinie o wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątkowych przedsiębiorstw.

Zadzwoń już dziś 507167854 lub napisz do nas na glebowicz@op.pl

Osoba odpowiedzialna

Bolesław Głębowicz

Bolesław Głębowicz

Rzeczoznawca majątkowy

Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym posiadającym uprawnienia państwowe (nr uprawnień 4026) wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dokonuję wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast, syndyków i innych jednostek organizacyjnych. Jestem również Biegłym Sądowym do spraw szacowania nieruchomości i wyceny maszyn trwale związanych z gruntem oraz wyceny przedsiębiorstw. Zapewniam rzetelność i terminowość wykonywanych usług! więcej »

 Nr uprawnień: 4026       507167854